Zpracování osobních údajů (GDPR)

Poučení o zpracování osobních údajů osob v rámci fanouškovských stránek na sociálních sítích

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji návštěvníků fanouškovských stránek na sociálních sítích Facebook, LinkedIn, Twitter JUDr. Václava Cidliny, advokáta a zapsaného mediátora, IČO: 04437292 (dále jen „advokát“), který tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů (vedle provozovatelů výše uvedených sociálních sítí, kteří jsou dalšími správci osobních údajů).

Pro jaké účely Vaše údaje advokát zpracovává?

V této části uvádím advokát přehled účelů, k nimž bude Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení může advokát Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Advokát nezpracovává osobní a další údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Údaje jsou tak využívány k těmto účelům:

 • vedení fanouškovských stránek advokáta v rámci sociálních sítí Facebook a Twitter.
 • ochraně práv advokáta (např. pro případ soudního sporu týkajícího se obsahu fanouškovských stránek)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti fanouškovských stránek
 • zlepšování obsahu fanouškovských stránek a jejich vývoji (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)

Vaše údaje advokát zpracovává pouze v rámci možností daných příslušnými sociálními sítěmi, údaje si nekopíruje mimo prostor těchto sítí, ledaže by se jednalo o agregované údaje (neumožňující nijak identifikovat jednotlivce) nebo o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář).

Agregované údaje může advokát zpracovávat ve vlastních systémech nebo systémech externích dodavatelů, ale tyto údaje mu nijak neumožňují Vás identifikovat.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestane advokát údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou

 • oprávněné zájmy advokáta

dané zájmem na provozování fanouškovských stránek, ochraně jeho práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu jeho fanouškovských stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu a

 • plnění zákonných požadavků

zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů.

Jaké údaje advokát zpracovává a jaké jsou jejich zdroje?

Za osobní údaje se  považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás bude advokát zpracovávat, většinou získá přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

V rámci našich fanouškovských stránek se o Vás dovídá advokát pouze údaje, které

 • mu poskytne příslušná sociální síť nebo Vy osobně

Pokud nekomentujete či neoznačíte některý advokátův obsah, nebo mu nezašlete zprávu, nebude o Vás advokát mít žádné informace (tyto informace ovšem může mít provozovatel příslušné sociální sítě).  Pokud budete komentovat či označíte některý advokátův obsah, nebo mu zašlete zprávu, zjistí advokát obvykle

 • Vaše jméno a příjmení
 • nastavený jazyk
 • časovou zónu
 • pohlaví
 • čas Vaší reakce a
 • text Vašeho příspěvku

Tyto údaje však advokát nijak nekopíruje mimo prostředí dané sociální sítě a dále nezpracovává (vyjma např. reakce na Váš komentář či odpovědi na Váš dotaz), ledaže se bude jednat o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář u článku).  Vaše údaje nijak advokát neobohacuje o údaje z Vašich profilů na dané síti.

Jak dlouho údaje advokát zpracovává?

Advokát nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebuje. Délku tohoto období se snaží omezit tak, aby řádně zohledňoval jak Vaše, tak jeho zájmy.

Údaje v rámci sociálních sítí zpracovává advokát primárně v agregované formě, tedy tak, že není možné identifikovat jednotlivé uživatele. V takovém případě může advokát ukládat takové údaje bez časového omezení. Jinak údaje, které jsou přístupné v rámci sociální sítě, může zpracovávat do doby, než jsou z ní smazány (i když s nimi obvykle nijak nepracuje).

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů advokát vychází zejména z těchto hledisek:

 • předpokládaných lhůt pro detekci útoků na jeho síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti
 • obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Komu může advokát údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí advokát sám. Ke zpracování si někdy najímá třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Advokát se snaží vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

Jak je uvedeno výše, advokát se snaží osobní údaje zpracovávat pouze v rámci té sociální sítě, v jejímž rámci jsou uloženy. V rámci sociálních sítí může advokát využívat speciální softwarové nástroje umožňující mu lépe spravovat jeho účty, nejedná se však obvykle o zpracovatele osobních údajů.

Pokud by advokát  zpracovával osobní údaje mimo příslušnou sociální síť, advokát může zpřístupnit Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro advokáta (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných advokátem, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb advokáta,

Jste povinni advokátovi údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete advokátovi dobrovolně. Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas

Advokát Vás upozorňuje, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailu advokat@vaclavcidlina.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude advokát takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy advokát zpracovává Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když mu jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím e-mailu advokat@vaclavcidlina.com. Vždy prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by advokát neměl údaje zpracovávat. Advokát upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby advokát takové údaje i nadále zpracovával.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, advokát se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Advokát neprovádí v souvislosti se sociálními sítěmi žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Podmínky ochrany soukromí příslušných sociálních sítí

Informace o tom, jak nakládá s Vašimi osobními údaji příslušný provozovatel sociální sítě, naleznete zde: