Mediace

Působím nejen jako advokát, ale i jako zapsaný mediátor. Mediací se dle § 2 písm. a) zák. č. 202/2012 Sb. (zákon o mediaci) rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Při výkonu mediace pomáhám stranám konfliktu nalézt řešení ze situace, kdy si strany mnohdy myslí, že nic jiného než soudní postup ve věci již nepřipadá v úvahu. Stranám přitom pomáhám řešit otázky, ke kterým by v rámci soudního řízení neměly žádný prostor, čímž jim ostatně pomáhám narovnat i jejich celkové vztahy, což se někdy ukazuje být důležitější, než samotné věcné a právní řešení sporu.

Mediace je přitom proces dobrovolný, kdy vstup do mediace a setrvání v ní je zcela v rukou všech stran. Nejsem soudce, ani rozhodčí, stranám řešení nenavrhuji, nýbrž pomáhám nalézt.

Ostatně i samotná dohoda, kterou strany přede mnou případně uzavřou, je zcela jejich vlastním dílem, já sám autoritativně výsledek neurčuji. Strany mají posléze možnost tuto dohodu nechat schválit soudem.

Při výkonu mediace tedy postupuji jako zcela neutrální, nestranná a nezávislá osoba. Dále jsem vázán mlčenlivostí, což znamená, že cokoliv se od stran v rámci mediace dozvím, nesmím žádné třetí osobě sdělit.

Mezi velké plusy mediace řadím neformálnost, neveřejnost a také to, že se uzavřením smlouvy o provedení mediace staví promlčecí a prekluzivní lhůty.

Za mediaci účtuji hodinově, přičemž za jednu hodinu provádění mediace účtuji 1.700,- Kč až 2.000,-Kč + DPH 21 %, a to podle složitosti případu, přičemž tuto odměnu hradí všechny strany společně a poměrně.

JUDr. Václav Cidlina, advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Václav Cidlina,

advokát a zapsaný mediátor

+420 604 692 211 advokat@vaclavcidlina.com
Odeslání dotazu je bezpečné a nezávazné.